Radio Cafe Podcast - پادکست راديو کافه

زندگی

November 14, 2021 Pouria Abdipour Episode 7
زندگی
Radio Cafe Podcast - پادکست راديو کافه
More Info
Radio Cafe Podcast - پادکست راديو کافه
زندگی
Nov 14, 2021 Episode 7
Pouria Abdipour

اگه ازتون بپرسن معنای حقیقی زندگی از نظر شما چیه؟ چه جوابی برای این سؤال دارین؟

این یه سؤال معمولی نیست… جواب این سؤال در اصل:

تصویر واضحی از خودتون، جهان بینی، زندگی تون و همچنین آدمهایی دور و برتونه…

دوباره میپرسم

معنای حقیقی زندگی از نظر شما چیه؟


اثر:
پوریا عبدی پور

Show Notes

اگه ازتون بپرسن معنای حقیقی زندگی از نظر شما چیه؟ چه جوابی برای این سؤال دارین؟

این یه سؤال معمولی نیست… جواب این سؤال در اصل:

تصویر واضحی از خودتون، جهان بینی، زندگی تون و همچنین آدمهایی دور و برتونه…

دوباره میپرسم

معنای حقیقی زندگی از نظر شما چیه؟


اثر:
پوریا عبدی پور